خرید یا راه اندازی کسب و کار جدید در کانادابرنامه های استانی

Provincial Nominee Programs

در طی دو دهه اخیر و در نتیجه معاهدات منعقد شده با دولت فدرال، دولت های استانی امروزه نقش بزرگی در گزینش مهاجران برای استان های خود بازی می کنند. در عمل دولت های استانی مسئول طراحی، تعریف، گزینش، انتخاب، ارزشیابی و گزارش دهی راجع به برنامه هایی هستند که به آنها Provincial Nominee Program و یا به اختصار PNP گفته می شود. از سوی دیگر دولت فدرال مسئول انجام ارزیابی های امنیتی، کیفری و سلامت مهاجرانی است که در برنامه های PNP توسط یک استان انتخاب شده اند. به استثنای Nunavut و کبک، بقیه استان ها و قلمرو های کانادا برنامه های اختصاصی PNP خود را تعریف و اجرا می کنند. طبق آخرین گزارش عملکرد اداره مهاجرت کانادا، درصد دریافت کنندگان اقامت دائم در کانادا از طریق برنامه های PNP در 3 سال گذشته نرخ صعودی داشته و در سال 2018، 19.4% از کل را به خود اختصاص داده است. 

هر برنامه استانی معمولا دارای زیر شاخه هایی است که هریک، گروه خاصی از مهاجران را هدف قرار می دهند (مثل کارآفرینان، دانشجویان، کشاورزان، کارگران ماهر و …) . از آنجا که تخصص SILAW مهاجرت تجاری است، دامنه ارائه خدمات آن در برنامه های PNP محدود به زیر شاخه هایی است که برای کارآفرینان و یا صاحبان سرمایه تعریف شده اند. این دسته از زیر شاخه های PNP افرادی را هدف قرار می دهند که دارای تجربه مدیریتی و مالکیت کسب و کار بوده و توان مالی کافی برای ایجاد و یا خرید کسب و کار در استان ارائه دهنده برنامه PNP را داشته باشند. روند  این دسته از برنامه های استانی، معمولا به این شکل است که متقاضی در قدوم اول می بایست در استان انتخاب شود. اما این انتخاب به تنهایی منجر به دریافت اقامت دائم از دولت فدرال نیست. بلکه متقاضی می بایست برای دریافت اقامت دائم با استان قراردادی امضا نماید که در آن ملزم به اجرای تعهداتی راجع به کسب و کاری می شود که آن را ایجاد و یا خریداری کرده است. اگر متقاضی در پایان دوره مشخص شده برای ویزای کار، تعهدات قرارداد مذکور را به انجام رسانده باشد، استان وی را در اصطلاح Nominate کرده و او مشمول دریافت اقامت دائم خواهد شد.   

معرفی استان های کانادا

آلبرتا
جمعیت 4,345,737
مساحت (کیلومتر مربع) 661,848
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
80,175
مهمترین شهرها Calgary
Edmonton
Red Deer
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
80,300
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 0%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
10% بر روی درآمد مشمول $131,220
بعلاوه 12% بر روی $26,244 بعدی
بعلاوه 13% بر روی $52,488 بعدی
بعلاوه 14% بر روی $104,976 بعدی
بعلاوه 15% بر روی مبالغ بالای $314,928
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
2%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
10%
دانشگاه های معتبر University of Alberta
University of Calgary
University of Lethbridge
بخش های مهم اقتصادی نفت و گاز
کشاورزی و جنگلداری
گردشگری
نرخ ارتکاب جرم سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
8801.19
بیریتیش کلمبیا
جمعیت 5,020,302
مساحت (کیلومتر مربع) 944,735
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
59,066
مهمترین شهرها Vancouver
Victoria
Kelowna
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
61,280
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 7%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
5.06% بر روی $40,707 درآمد مشمول
بعلاوه 7.7% بر روی $40,709 بعدی
بعلاوه 10.5% بر روی $12,060 بعدی
بعلاوه 12.29% بر روی $20,030 بعدی
بعلاوه 14.7% بر روی $40,394 بعدی
بعلاوه 16.8% بر روی مبالغ بالای $153,900
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
2%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
12%
دانشگاه های معتبر University of British Columbia
University of Victoria
Simon Fraser University
بخش های مهم اقتصادی تولید
ساخت و ساز
شیلات
کشاورزی و جنگل داری
فن آوری
معدن
گردشگری
فیلم و تلویزیون
نرخ ارتکاب جرم  سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
8674.51
منیتوبا
جمعیت 1,360,396
مساحت (کیلومتر مربع) 647,797
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
53,708
مهمترین شهرها Winnipeg
Brandon
Steinbach
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
59,093
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 7%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
10.8% بر روی $32,670 درآمد مشمول
بعلاوه 12.75% بر روی $37,940 بعدی
بعلاوه 17.4% بر روی مبالغ بالای $70,610
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
0%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
12%
دانشگاه های معتبر University of Manitoba
University of Winnipeg
Brandon University
بخش های مهم اقتصادی تولید
بازار سرمایه
ساخت وساز
کشاورزی
نرخ ارتکاب جرم  سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
9446.88
نیو برانزویک
جمعیت 772,094
مساحت (کیلومتر مربع) 72,908
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
47,950
مهمترین شهرها Moncton
Fredericton
Saint John
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
52,553
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
9.68% بر روی $42,592 درآمد مشمول
بعلاوه 14.82% بر روی $42,592 بعدی
بعلاوه 16.52% بر روی $53,307 بعدی
بعلاوه 17.84% بر روی $53,307 بعدی
بعلاوه 20.3% بر روی مبالغ بالای $157,778
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
2/50%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
14%
دانشگاه های معتبر University of New Brunswick
Universite de Moncton
Mount Allison University
بخش های مهم اقتصادی کشاورزی و شیلات
تولیدات غذایی
نرخ ارتکاب جرم  سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
5291.82
نیوفاندلند و لاربرادور
جمعیت 523,790
مساحت (کیلومتر مربع) 405,212
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
63,243
مهمترین شهرها St. John’s
Bay South
Mount Pearl
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
59,060
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
8.7% بر روی $37,591 درآمد مشمول
بعلاوه 14.5% بر روی $37,590 بعدی
بعلاوه 15.8% بر روی $59,043 بعدی
بعلاوه 17.3% بر روی $53,689 بعدی
بعلاوه 18.3% بر روی مبالغ بالای $187,913
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
3%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
15%
دانشگاه های معتبر Memorial University of Newfoundland
بخش های مهم اقتصادی نفت
شیلات
تولید
نرخ ارتکاب جرم  سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
6478.06
قلمرو های شمال غرب
جمعیت 44,598
مساحت (کیلومتر مربع) 1,346,106
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
105,214
مهمترین شهرها Yellowknife
Hay River
Inuvik
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
99,664
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 0%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
5.9% بر روی $43,137 درآمد مشمول
بعلاوه 8.6% بر روی $43,140 بعدی
بعلاوه 12.2% بر روی $53,990 بعدی
بعلاوه 14.05% بر روی مبالغ بالای $140,267
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
4%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
11/50%
دانشگاه های معتبر Aurora College
بخش های مهم اقتصادی معدن
نفت و گاز
نرخ ارتکاب جرم  سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
43457.24
نوا اسکوشیا
جمعیت 965,382
مساحت (کیلومتر مربع) 55,284
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
46,226
مهمترین شهرها Halifax
Cape Breton-Sydney
Truro
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
53,129
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
8.79% بر روی $29,590 درآمد مشمول
بعلاوه 14.95% بر روی $29,590 بعدی
بعلاوه 16.67% بر روی $33,820 بعدی
بعلاوه 17.5% بر روی $57,000 بعدی
بعلاوه 21% بر روی مبالغ بالای $150,000
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
3%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
16%
دانشگاه های معتبر Dalhousie University
Acadia University
St. Francis Xavier University
بخش های مهم اقتصادی صنایع غذایی
صنایع دریایی
کشاورزی
تولید
انرژی های تجدید پذیر
نرخ ارتکاب جرم  سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
5540.17
اونتاریو
جمعیت 14,446,515
مساحت (کیلومتر مربع) 1,076,395
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
59,879
مهمترین شهرها Toronto
Ottawa
Hamilton
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
65,285
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 8%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
5.05% بر روی $43,906 درآمد مشمول
بعلاوه 9.15% بر روی $43,907 بعدی
بعلاوه 11.16% بر روی $62,187 بعدی
بعلاوه 12.16% بر روی $70,000 بعدی
بعلاوه 13.16% بر روی مبالغ بالای $220,000
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
3.20%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
11.50%
دانشگاه های معتبر University of Toronto
McMaster University
University of Waterloo
بخش های مهم اقتصادی تولید
کشاورزی و جنگلداری
معدن
صنعت خدمات
بازار سرمایه
نفت
نرخ ارتکاب جرم  سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
4031.72
جزیره پرنس ادوارد
جمعیت 154,748
مساحت (کیلومتر مربع) 5,660
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
45,539
مهمترین شهرها Charlottetown
Summerside
Cornwall
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
53,434
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
9.8% بر روی $31,984 درآمد مشمول
بعلاوه 13.8% بر روی $31,985 بعدی
بعلاوه 16.7% بر روی مبالغ بالای $63,969
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
3%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
16%
دانشگاه های معتبر University of Prince Edward Island
بخش های مهم اقتصادی کشاورزی
شیلات
گردشگری
نرخ ارتکاب جرم  سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
4949.24
ساسکاچوان
جمعیت 1,168,423
مساحت (کیلومتر مربع) 651,036
سرانه تولید ناخالص
(دلار کانادا)
69,373
مهمترین شهرها Saskatoon
Regina
Prince Albert
میانگین درآمد خانوار
بعد از مالیات (دلار کانادا)
65,784
نرخ مالیات بر ارزش افزوده 6%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی
(سال 2020)
10.5% بر روی $45,225 درآمد مشمول
بعلاوه 12.5% بر روی $83,989 بعدی
بعلاوه 14.5% بر روی مبالغ بالای $129,214
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(CCPC) (سال 2020)
2%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی
(غیر CCPC) (سال 2020)
12%
دانشگاه های معتبر University of Saskatchewan
University of Regina
First Nations University of Canada
بخش های مهم اقتصادی کشاورزی
جنگلداری
شیلات
ساخت و ساز
تولید
نرخ ارتکاب جرم  سال 2018
(در هر 100 هزار نفر)
13305.3
یوکان
جمعیت 40,369
مساحت (کیلومتر مربع) 482,443
سرانه تولید ناخالص(دلار کانادا) 75,002
مهمترین شهرها Whitehorse
Dawson
Waston Lake
میانگین درآمد خانوار- بعد از مالیات (دلار کانادا) 73,935
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در استان 0%
نرخ مالیات بر در آمد شخصی(سال 2020) 6.4% بر روی $47,630 درآمد مشمول
بعلاوه 9% بر روی $47,629 بعدی
بعلاوه 10.9% بر روی $52,408 بعدی
بعلاوه 12.8% بر روی $352,333 بعدی
بعلاوه 15% بر روی مبالغ بالای $500,000
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی(CCPC) (سال 2020) 1.5%-2%
نرخ مالیات بر در آمد شرکتی(غیر CCPC) (سال 2020) 12%
دانشگاه های معتبر Yukon College
بخش های مهم اقتصادی معدن
گردشگری
نرخ ارتکاب جرم (در هر 100 هزار نفر) (سال 2018) 24319/85

نگاهی کوتاه به برنامه های استان های مختلف

Alberta Immigrant Nominee Program (AINP) – Self-Employed Farmer Stream
توضیح مختصر در حال حاضر این تنها برنامه استانی کارآفرینی در آلبرتا است که کسانی را هدف قرار می دهد که دارای سابقه مدیریت کشاورزی بوده و قصد و توان خرید و توسعه زمین های کشاورزی در این استان را دارند. 
حداقل میزان دارایی  500 هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری 500 هزار دلار  
حداقل تجربه لازم اثبات سابقه مدیریت کشاورزی از طریق:

 • ارائه مدارک مالی کسب و کار موجود کشاورزی
 • ارائه مدارک اثبات کننده تجربه تحصیلی و کاری در کشاورزی
 • ارائه طرح تجاری (Business Plan) برای کشاورزی در آبرتا
زمینه کسب و کار محصولات اولیه کشاورزی
بازدید از استان لازم است
مصاحبه  لازم است
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
نکات مهم 
 • این برنامه معمولا نیاز به سرمایه گذاری بیشتری از حداقل مورد نیاز دارد
 • در این برنامه متقاضی، به عنوان پیش نیاز می بایست نشان دهد که یک موسسه مالی در کانادا حاضر به تامین مالی برای کسب و کار مورد نظر است
British Columbia Provincial Nominee Program (BCPNP) – Entrepreneur Immigration Base Category
توضیح مختصر یکی از برنامه های کارآفرینی در BC که مدیران ارشد و صاحبان کسب و کار که دارای قصد و توان راه اندازی و یا خرید کسب و کار در استان را دارند مورد هدف قرار می دهد.  
حداقل میزان دارایی 600 هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری 200 هزار دلار
تجربه حرفه ای بیش از 3 سال سابقه مالکیت و مدیریت کسب و کار، یا بیش از 4 سال سابقه مدیریت ارشد ، یا بیش از 1 سال سابقه مالکیت و مدیریت و بیش از 2 سال سابقه مدیریت ارشد 
تحصیلات تحصیلات عالیه یا 3 سال سابقه مدیریت و مالکیت 100% در 5 سال گذشته 
سطح زبان CLB 4 ( آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش دادن 4.5، صحبت کردن 4)
طرح تجاری  لازم است
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی حداقل یک سوم
ایجاد اشتغال حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا
محدودیت جغرافیایی کسب و کار می تواند هر جایی در استان باشد اما متقاضی می بایست در شعاع 100 کیلومتری آن زندگی کند
زمینه کسب و کار می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول باشد
بازدید از استان لازم نیست
مصاحبه لازم است
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 6 هفته برای امتیاز دهی، 4 ماه برای تصمیم نهایی
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • گزارش دهی در مقاطع مختلف
 • مدیریت فعال و روزانه کسب و کار 
 • زندگی در شعاع 100 کیلومتری کسب و کار
 • حضور فیزیکی در استان به میزان حداقل 75% زمان ویزای کار 
نکات مهم دیگر 
 • نمره رسمی زبان می تواند در زمان گزارش نهایی ارائه شود
 • ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است
 • در این برنامه متقاضی اجازه دارد که یک شریک داشته باشد
British Columbia Provincial Nominee Program (BCPNP) – Regional Pilot
توضیح مختصر این یک برنامه موقت برای جذب کارآفرین به مناطق غیر شهری استان است.  
حداقل میزان دارایی 300 هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری 100 هزار دلار
تجربه حرفه ای بیش از 3 سال سابقه مالکیت و مدیریت کسب و کار، یا بیش از 4 سال سابقه مدیریت ارشد ، یا بیش از 1 سال سابقه مالکیت و مدیریت و بیش از 2 سال سابقه مدیریت ارشد 
تحصیلات تحصیلات عالیه یا 3 سال سابقه مدیریت و مالکیت 100% در 5 سال گذشته 
سطح زبان CLB 4 ( آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش دادن 4.5، صحبت کردن 4)
طرح تجاری  لازم است
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی حداقل 51% 
ایجاد اشتغال حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا
محدودیت جغرافیایی تنها در مناطق شرکت کننده در این برنامه
زمینه کسب و کار می بایست بر اساس فهرست مناطق شرکت کننده بوده و توسط آنها قبول شده باشد
بازدید از استان لازم است (قبل از ثبت درخواست)
مصاحبه لازم است
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 4 هفته برای امتیاز دهی، 4 ماه برای تصمیم نهایی
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • گزارش دهی در مقاطع مختلف
 • مدیریت فعال و روزانه کسب و کار 
 • زندگی در 100 کیلومتری کسب و کار
 • حضور فیزیکی در استان به میزان حداقل 75% زمان ویزای کار 
نکات مهم دیگر 
 • ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است
British Columbia Provincial Nominee Program (BCPNP) – Strategic Projects Category
توضیح مختصر این برنامه به شرکت هایی که برای اقتصاد استان استراتژیک به حساب می آیند اجازه می دهد تا سقف 5 نفر از مدیران ارشد خود را برای دریافت اقامت دائم معرفی کنند.   
شرایط شرکت 
 • سابقه مالی درخشان
 • ارائه طرح مدون برای توسعه کسب و کار در استان
شرایط مدیران شرکت
 • مدیران ارشد کنونی که برای راه اندازی تجارت در شعبه BC کلیدی هستند
 • این مدیران می بایست به صورت دائم و تمام وقت و با حقوقی متناسب با تجربه به استخدام شعبه شرکت در استان درآیند   
حداقل سرمایه گذاری  500 هزار دلار 
تحصیلات تحصیلات عالیه یا 3 سال سابقه مدیریت و مالکیت 100% در 5 سال گذشته 
سطح زبان CLB 4 ( آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش دادن 4.5، صحبت کردن 4)
طرح تجاری  لازم است
ایجاد اشتغال حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا به ازای هر مدیر معرفی شده برای اقامت دائم
محدودیت جغرافیایی هرجایی در استان 
بازدید از استان لازم است (برای جلسه راجع به طرح تجاری)
مصاحبه لازم است
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی حدوداً 4 ماه 
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • گزارش دهی در مقاطع مختلف
 • تمامی مدیران معرفی شده می بایست ظرف 180 روز از اخذ ویزای کار به استان سفر کرده و در سمت خود در شرکت مشغول به کار شوند 
 • بازدید دوره ای از محل شرکت و فعالیت های آن 
نکات مهم دیگر 
 • معمولا شرکت هایی در این برنامه، استراتژیک محسوب می شوند که بیش از 150 کارمند داشته و در آمد سالانه آنها بیش از 20 میلیون دلار باشد
Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP) – Manitoba Farm Investor Pathway
توضیح مختصر یکی از برنامه های کارآفرینی استان که افرادی را هدف قرار می دهد که دارای سابقه کشاورزی بوده و قصد و توان راه اندازی مزرعه در مناطق غیر شهری استان را داشته باشند  
حداقل میزان دارایی 500  هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری 300 هزار دلار
تجربه حرفه ای حداقل 3 سال سابقه مزرعه داری و مدیریت کشاورزی (می بایست با ارائه مدارک معتبر اثبات شود) 
تحصیلات لازم نیست 
سطح زبان نیازی به نمره رسمی زبان ندارد اما متقاضی باید بتواند به تنهایی در مصاحبه شرکت نموده و از درخواست خود دفاع کند 
طرح تجاری  لازم است
ایجاد اشتغال لازم نیست 
محدودیت جغرافیایی مناطق غیر شهری استان 
زمینه کسب و کار محصولات اولیه کشاورزی بر اساس اولویت های استان 
بازدید از استان لازم است
مصاحبه لازم است
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 12 ماه
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • متقاضی می بایست در مزرعه (زمین کشاورزی) زندگی کند 
 • مشارکت در مدیریت فعالانه مزرعه 
 • سرمایه گذاری می بایست فعال و به قصد کشاورزی باشد (نه خرید و فروش زمین برای انتفاع)
 • در صورت پذیرش مبلغ 75 هزار دلار به صورت ضمانت برای انجام تعهدات می بایست به دولت استانی پرداخت شود 
Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP) – Manitoba Entrepreneur Pathway
توضیح مختصر مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیرییت کسب و کار که قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در منیتوبا را دارند.
حداقل میزان دارایی 500 هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری
 • 250 هزار دلار برای Manitoba Capital Region
 • 150 هزار دلار برای خارج از Manitoba Capital Region
تجربه حرفه ای حداقل 3 سال سابقه تمام وقت مالکیت و مدیریت کسب و کار
تحصیلات دیپلم نظری  
سطح زبان CLB 5 ( آیلتس جنرال: خواندن 4، نوشتن 5، گوش دادن 5، صحبت کردن 5)
طرح تجاری  لازم است
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی بیش از 33.33%
ایجاد اشتغال حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا
محدودیت جغرافیایی هر جایی در استان
زمینه کسب و کار می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول باشد
بازدید از استان لازم است 
مصاحبه لازم است
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 6 ماه
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • گزارش دهی در مقاطع مختلف
 • مدیریت فعال و روزانه کسب و کار 
 • اجازه به استان برای درخواست هر نوع سند و مدرک راجع به کسب و کار
 • بازدید های بدون اطلاع قبلی از محل کسب و کار
 •  زندگی در شعاع 100 کیلومتری کسب و کار
 • حضور فیزیکی در استان به میزان حداقل 80% زمان ویزای کار
نکات مهم دیگر 
 • ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است (برخی از معیار های امتیاز دهی عبارت است از: سطح زبان همسر، تحصیل فرزندان در منیتوبا، داشتن دوست و آشنا در منیتوبا و …) 
New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP) – Entrepreneurial Stream
توضیح مختصر مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیرییت کسب و کار که قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در نیو برانزویک را دارند.
حداقل میزان دارایی 600 هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری 250 هزار دلار
تجربه حرفه ای حداقل 3 سال سابقه تمام وقت مالکیت و مدیریت کسب و کار در 5 سال گذشته یا 5 سال سابقه مدیریت ارشد در کسب و کار
تحصیلات حداقل 2 سال تحصیلات عالیه 
سطح زبان CLB 5 ( آیلتس جنرال: خواندن 4، نوشتن 5، گوش دادن 5، صحبت کردن 5)
طرح تجاری  لازم است
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی بیش از 33.33%
ایجاد اشتغال حداقل دو شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا
محدودیت جغرافیایی هر جایی در استان
زمینه کسب و کار می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول باشد

حوزه های دارای اولویت در استان: ایجاد ارزش افزوده در تولید به منظور صادرات، افزایش تحقیق و توسعه، توسعه محصولات یا خدمات نوین، توسعه رویکرد های نوین به کسب و کار های سنتی، توسعه فن آوری های جدید، انتقال دانش فنی، ایجاد دسترسی مناطق دور افتاده به کالا و خدمات

بازدید از استان ممکن است لازم باشد
مصاحبه ممکن است لازم باشد
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 8 ماه
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • 2 سال زمان قرارداد و مهلت برای انجام تمامی تعهدات 
 • مدیریت فعال و روزانه کسب و کار 
 • زندگی در محدوده کسب و کار
 • حضور فیزیکی در استان به میزان حداقل 80% زمان ویزای کار
 • بازدید از محل کسب و کار (بدون اطلاع قبلی)
نکات مهم دیگر 
 • ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است
 • در هنگام پذیرش متقاضی می بایست مبلغ 100 هزار دلار به عنوان ضمانت اجرای تعهدات به دولت استانی پرداخت نماید  
Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program (NLPNP) - International Entrepreneur Category
توضیح مختصر مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیرییت کسب و کار که قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در نیو فاندلند و لابرادور را دارند.
حداقل میزان دارایی 600 هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری 250 هزار دلار
تجربه حرفه ای حداقل 2 سال سابقه تمام وقت مالکیت و مدیریت کسب و کار در 5 سال گذشته یا 5 سال سابقه مدیریت ارشد در کسب و کار در 10 سال گذشته 
تحصیلات دیپلم نظری 
سطح زبان CLB 5 ( آیلتس جنرال: خواندن 4، نوشتن 5، گوش دادن 5، صحبت کردن 5)
طرح تجاری  لازم است
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دلار سرمایه گذاری در کسب و کار 
ایجاد اشتغال حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا
محدودیت جغرافیایی هر جایی در استان
زمینه کسب و کار می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول باشد

حوزه های دارای اولویت در استان: ایجاد ارزش افزوده در تولید به منظور صادرات، افزایش تحقیق و توسعه، توسعه محصولات یا خدمات نوین، توسعه رویکرد های نوین به کسب و کار های سنتی، توسعه فن آوری های جدید، انتقال دانش فنی، ایجاد دسترسی مناطق دور افتاده به کالا و خدمات

بازدید از استان لازم است
مصاحبه لازم است
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 8 ماه
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • امضای قراداد ظرف 15 روز بعد از مصاحبه 
 • مدیریت فعال و روزانه کسب و کار
 • زندگی در محدوده کسب و کار
 • نیاز به بازرسی مالی برای درخواست اقامت دائم
 • نیاز به تهیه گزارش ویژه بعد از درخواست اقامت دائم برای اثبات پایداری 
نکات مهم دیگر 
 • این برنامه محدودیت سنی دارد (21 تا 50 سال)
 • ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است (سن، زبان، اولویت های استانی، تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار و …)
Nova Scotia Nominee Program (NSNP) - Entrepreneur Stream
توضیح مختصر مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیرییت کسب و کار که قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این استان را دارند.
حداقل میزان دارایی 600 هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری 150 هزار دلار
تجربه حرفه ای حداقل 3 سال سابقه تمام وقت مالکیت و مدیریت کسب و کار یا بیش از 5 سال سابقه مدیریت ارشد  
تحصیلات دیپلم نظری 
سطح زبان CLB 5 ( آیلتس جنرال: خواندن 4، نوشتن 5، گوش دادن 5، صحبت کردن 5)
طرح تجاری  لازم است
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دلار سرمایه گذاری در کسب و کار 
ایجاد اشتغال حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا
محدودیت جغرافیایی هر جایی در استان
زمینه کسب و کار می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول باشد

حوزه های دارای اولویت در استان: ایجاد ارزش افزوده در تولید به منظور صادرات، افزایش تحقیق و توسعه، توسعه محصولات یا خدمات نوین، توسعه رویکرد های نوین به کسب و کار های سنتی، توسعه فن آوری های جدید، انتقال دانش فنی، ایجاد دسترسی مناطق دور افتاده به کالا و خدمات

بازدید از استان لازم است (به همراه گزارش بازدید)
مصاحبه لازم است
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 8 ماه
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • نقل مکان به استان ظرف 12 ماه از تاریخ پذیرش  
 • اثبات انتقال 150 هزار دلار به استان
 • زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعالانه آن
 • پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری  
نکات مهم دیگر 
 • ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است (سن، زبان، دارایی، سرمایه گذاری، اولویت های استانی، تحصیلات و …)
Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) – Entrepreneur Stream
توضیح مختصر مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیرییت کسب و کار که قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این استان را دارند.
حداقل میزان دارایی
 • 800 هزار دلار برای منطقه Greater Toronto Area
 • 400 هزار دلار برای خارج از منطقه Greater Toronto Area
 • 400 هزار دلار برای کسب و کار در زمینه ICT
حداقل میزان سرمایه گذاری
 • 600 هزار دلار برای منطقه Greater Toronto Area
 • 200 هزار دلار برای خارج از منطقه Greater Toronto Area
 • 200 هزار دلار برای کسب و کار در زمینه ICT
تجربه حرفه ای حداقل24 ماه تجربه مالکیت و یا مدیریت ارشد کسب و کار در 5 سال گذشته
تحصیلات حداقل ندارد
سطح زبان CLB 4 (آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش دادن 4.5، صحبت کردن 4)
طرح تجاری  لازم است  و براساس مدل، تحقیقات بازار، اولویت های استان، میزان سرمایه گذاری، محل کسب و کار و موارد دیگر امتیاز بندی خواهد شد
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دلار سرمایه گذاری در کسب و کار 
ایجاد اشتغال
 • حداقل دو شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا در GTA
 • حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا خارج از  GTA 
 • حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا برای کسب و کار در زمینه ICT
محدودیت جغرافیایی هر جایی در استان
زمینه کسب و کار می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول باشد
بازدید از استان لازم است 
مصاحبه لازم است
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 8 ماه
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعالانه آن
 • پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری
 • 24 ماه فرصت انجام تعهدات   
 • حضور فیزیکی در استان
نکات مهم دیگر 
 • ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است 
 • امکان ارائه درخواست با یک شریک تجاری
Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) – Entrepreneur Category
توضیح مختصر مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این استان را دارند.
حداقل میزان دارایی 500 هزار دلار 
حداقل میزان سرمایه گذاری
 • 300 هزار دلار در Regina یا Saskatoon
 • 200 هزار دلار خارج از Regina و Saskatoon
تجربه حرفه ای حداقل 3 سال سابقه کارآفرینی در 10 سال گذشته
تحصیلات حداقل ندارد
سطح زبان حداقل ندارد 
طرح تجاری  لازم است 
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دلار سرمایه گذاری در کسب و کار 
ایجاد اشتغال حداقل دو شغل دائم  و تمام وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا 
محدودیت جغرافیایی هر جایی در استان
زمینه کسب و کار می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول باشد. زمینه های دارای اولویت عبارتند از عمل و فن آوری، تولید، صادرات، کسب و کار در مناطق غیر شهری
بازدید از استان برای خرید کسب و کار جدید لازم است

برای راه اندازی کسب و کار لازم نیست اما اولویت با کسانی است که بازدید انجام داده اند

مصاحبه لازم است (از راه دور ممکن است)
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 6 ماه
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعالانه آن
 • پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری
 • حضور فیزیکی در استان
 • حضور در استان ظرف 18 ماه از تاریخ پذیرش 
نکات مهم دیگر 
 • ارزیابی برای پذیرش در این برنامه امتیاز-محور است(سن، بازدید از استان، سطح زبان، تحصیلات، ارزش کل دارایی، برنامه تجاری، اولویت های استانی و ..) 
 • امکان ارائه درخواست با یک شریک تجاری
Northwest Territories Nominee Program (NTNP) – Business Stream
توضیح مختصر مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این قلمرو را دارند.
حداقل میزان دارایی
 • 500 هزار دلار در Yellowknife
 • 250 هزار دلار خارج از Yellowknife
حداقل میزان سرمایه گذاری
 • 300 هزار دلار در Yellowknife
 • 150 هزار دلار خارج از Yellowknife
تجربه حرفه ای تجربه کافی برای اجرای طرح تجاری 
تحصیلات تحصیلات کافی برای اجرای طرح تجاری
سطح زبان CLB 4 (آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش دادن 4.5، صحبت کردن 4)
طرح تجاری  لازم است 
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی بیش از 33.33% یا معادل 1 میلیون دلار سرمایه گذاری در کسب و کار 
ایجاد اشتغال
 • حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت  و یک شغل دائم و نیمه وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا در Yellowknife
 •  حداقل یک شغل دائم  و تمام وقت  و  دو شغل دائم و نیمه وقت برای شهروندان و یا مقیمان دائم کانادا خارج از Yellowknife
محدودیت جغرافیایی هر جایی در استان
زمینه کسب و کار می بایست به توسعه اقتصادی استان کمک کند و قابل قبول باشد. 
بازدید از استان لازم است
مصاحبه لازم است 
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 4 ماه
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعالانه آن
 • پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری
 • حضور فیزیکی در استان (75%)
نکات مهم دیگر 
 • نیاز با ارزیابی  شخصی، بازدید و موفقیت در مصاحبه قبل از ارسال درخواست
 • نیاز به آشنایی و دانش راجع به قلمرو های شمال غرب 
Yukon Nominee Program (YNP) – Business Nominee Program
توضیح مختصر مختص متقاضیانی با تجربه مالکیت و مدیریت کسب و کار که قصد و توان خرید یا راه اندازی کسب و کار در این قلمرو را دارند.
حداقل میزان دارایی 500 هزار دلار
حداقل میزان سرمایه گذاری 300 هزار دلار 
تجربه حرفه ای حداقل 3 سال سابقه کار آفرینی و یا مدیریت تجاری  
تحصیلات دیپلم نظری
سطح زبان CLB 4 (آیلتس جنرال: خواندن 3.5، نوشتن 4، گوش دادن 4.5، صحبت کردن 4)
طرح تجاری  لازم است 
درصد مالکیت در کسب و کار پیشنهادی بیش از 33.33% 
ایجاد اشتغال لازم نیست 
محدودیت جغرافیایی هر جایی در استان
زمینه کسب و کار می بایست در یکی از زمینه های: IT، تولید، ارزش افزوده، جنگل داری، گردشگری، انرژی، معدن، کشاورزی، فرهنگی، و یا تولیدات فیلم و سریال باشد
بازدید از استان لازم نیست
مصاحبه لازم است 
مسیر دریافت PR ویزای کار، انجام تعهدات قراردادی، درخواست برای اقامت دائم
زمان رسیدگی 6 ماه
نکات مهم در قرارداد با استان 
 • زندگی در محدوده کسب و کار و مدیریت روزانه و فعالانه آن
 • پیشبرد کسب و کار بر اساس برنامه تجاری
 • حضور فیزیکی در استان 
نکات مهم دیگر 
 • ارزیابی در این برنامه بر اساس امتیاز است ( میزان دارایی، میزان سرمایه گذاری، سن، بازدید از استان، تحصیلات، تجربه حرفه ای، سطح زبان)
 • 5 سال تجربه در زمینه کسب و کار پیشنهادی یکی از ملزومات این برنامه است

سوالات متداول

دارایی کل من چطور راستی آزمایی می شود؟

این راستی آزمایی معمولاً توسط اشخاص ثالث مورد قبول استان انجام می شود. بعضی از استانها ممکن خودشان این کار را انجام دهند. فارق از آنکه چه کسی مسئول راستی آزمایی باشد، روند بررسی شامل ارسال اسنادی است که ادعای شما راجع به کل دارایی را اثبات نماید. بسته به پیچیدگی ، ماهیت و تنوع دارایی های شما این روند می تواند پیچیده و وقت گیر باشد.

نمونه هایی از انواع اسنادی که باید برای این روند ارائه شوند عبارتند از: اسناد مالکیت، گزارش ارزیابی و ارزش گذاری املاک ، اظهارنامه بانکها ، توافق نامه ها و یا قول نامه های خرید ، گواهی سهام ، صورتهای مالی برای کسب و کار ، صورتهای سود و زیان ، کپی مجوز های حسابدار و اطلاعات تماس ، اسناد انتقال سهام وغیره

آیا می توانم برای این برنامه ها از کسب و کار موجودم استفاده کنم؟

شما نمی توانید مستقیما از کسب و کار موجود خود برای برآورده کردن الزامات PNP استفاده کنید اما می توانید کسب و کار کانادایی خود را بر اساس کسب و کار فعلی تعریف و راه اندازی کنید. این استراتژی باید با احتیاط ، دقت و بسته به نوع تجارت شما ، پیچیدگی های بازار کشور خانه و انطباق با بازار کانادا اتخاذ شود. به عنوان مثال اگر از یکی از کشور های common law به کانادا بیایید ممکن است شباهت های زیادی بین کانادا و حوزه قضایی خانه خود بیابید که حرکت را برایتان آسان تر می کند اما اگر از کشوری با بازارهای  ابتدایی و غیر پیشرفته آمده باشید می بایست بسیار مراقب باشید.

حداقل میزان سرمایه گذاری چیست؟

این معیار مشخص کننده حداقلی است که متقاضی می بایست در کسب و کاری که ایجاد و یا خریداری خواهد کرد سرمایه گذاری کند. این نکته حائز اهمیت است که سرمایه گذاری مذکور می بایست بر اساس دستورالعمل های استان مورد نظر صورت گرفته و  واجد شرایط خاصی باشد. برای مثال بیشتر استان ها  خرید ملک، پول نقد، سرمایه در گردش و پرداخت حقوق به خود متقاضی و اعضای خانواده او را واجد شرایط نمی دانند.  

معیار اصلی سنجش در واجد شرایط بودن نوع سرمایه گذاری در کسب و کار، اهمیت آن در پیشبرد فعالانه کسب و کار به قصد ایجاد درآمد فعال (Active Income) است. 

حداقل میزان سرمایه گذاری مورد نیاز نیز مثل ارزش کل دارایی ها، در هر برنامه ای متفاوت است. برای مثال در برخی از مناطق غیر شهری استان بیریتیش کلمبیا این میزان برابر 100 هزار دلار و برای مناطق شهری محبوب مثل تورنتو برابر 600 هزار دلار و برای ونکوور برابر 200 هزار دلار است.   

آیا محدودیتی در نحوه هزینه کردن مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کسب و کاروجود دارد؟

بله. محدودیت های حاکم بر نوع سرمایه گذاری در هر استان متفاوت است. در تمام استانها دستورالعمل هایی وجود دارد که شرایط سرمایه گذاری را مشخص می کند.

نمونه هایی از سرمایه گذاری های واجد شرایط عبارتند از: خرید تجهیزات جدید ، نوسازی ، موجودی انبار ، هزینه های عملیاتی و غیره. 

نمونه هایی از سرمایه گذاری های غیرمجاز عبارتند از:

پول نقد، سرمایه در گردش ، دستمزدی که به خودتان و اعضای خانواده تان داده می شود ، سرمایه گذاری های غیرفعال ( مثل خرید و فروش املاک و مستغلات برای سود) و غیره.

هدف اساسی از این دستورالعمل ها و محدودیت های اعمال شده بر کیفیت سرمایه گذاری حصول اطمینان از این است که تجارت پیشنهادی منجر به درآمد فعال و ایجاد محرک های اقتصادی مد نظر در استان شود. در طی سالها اجرای برنامه های PNP ، استانها همواره کوشیده اند تا استفاده از این برنامه ها را برای سرمایه گذاران منفعل که صرفا به دنبال اخذ حق اقامت دائم هستند دشوار کنند. بلکه استان ها به دنبال متقاضیانی هستند که فعالانه به دنبال ایجاد کسب و کار و رونق اقتصادی در استان بوده و بخواهند به صورت دائم در آن استان زندگی کنند.  

آیا موفقیت کسب و کار پیشنهادی من عامل مهمی است؟

“موفقیت” در این زمینه یک اصطلاح مبهم است. آنچه مهم است شرایط و تعهدات ذکر شده در توافقنامه عملکرد تجاری شما است. این توافقنامه مشخص خواهد نمود که شما چه شرایط و اهداف تجاری را می بایست مهیا کنید تا پس از پایان دوره ویزای کار واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوید. این اهداف معمولاً براساس برنامه تجاری شما تعریف می شوند و پس از مذاکرات با استان تبدیل به شروطی در توافقنامه عملکرد تجاری خواهند شد.   

توافقنامه عملکرد تجاری چیست؟

این توافقنامه ای است که بین متقاضیان و دولت استانی امضا می شود و شامل کلیه شرایط و ضوابطی است که تعیین کننده صلاحیت نهایی متقاضیان برای دریافت نامزدی استان و اقامت دائم است. هر توافق نامه متفاوت، و منحصر به فرد برای هر متقاضی است. اما به طور کلی، این توافقنامه ها شامل شروطی هستند از جمله:

 • شرایط سرمایه گذاری(میزان، زمان بندی، محدودیت ها)؛
 • تعداد و نوع مشاغل ایجاد شده؛
 • نقاط عطف (milestones) و اهداف تجاری اجباری؛
 • الزامات گزارش دهی و حسابرسی؛
 • مهلت تعهدات؛
 • تعهدات ثبتی ، اخذ مجوز های لازم  برای ارائه کالا و یا خدمات؛
 • محل کسب و کار پیشنهادی و شروط اقامت فیزیکی متقاضی؛
آیا باید تمام مدت در استان حضور فیزیکی داشته باشم؟

هر PNP شروط اقامت و حضور فیزیکی خود را تعیین می کند و تمامی آنها این شروط را دارند. به عنوان مثال برخی استانها متقاضی را ملزم می نمایند تا 75 درصد از دوره موافقتنامه عملکرد تجاری را به صورت فیزیکی در استان حضور داشته باشند. برخی استانها حتی الزامات مجاورت جغرافیایی برای متقاضی تعریف می کنند (به عنوان مثال متقاضی باید در شعاع 100 کیلومتری محل کسب و کار زندگی کند)

این تعهدات و محدودیت ها ایجاد شده اند تا استفاده از برنامه های استانی را برای افرادی که صرفا قصد اخذ اقامت دائم را دارند دشوار سازند. 

آیا می توانم بعد از اخذ اقامت دائم به استان دیگری در کانادا نقل مکان کنم؟

در بیشتر موارد دریافت نامزدی استانی، سندی را امضا می کنید که نشان دهنده قصد و نیت شما برای سکونت دائم در آن استان خواهد بود. حتی در برخی از موارد مثل نیوبرانزویک شما تعهدنامه ای برای اقامت دائم در استان امضا می کنید. اما پس از اخذ اقامت دائم کانادا ، شما می توانید مطابق بند دوم از ماده ششم منشور حقوق و آزادیهای کانادا ، در هر استانی که بخواهید اقامت داشته باشید. اما این حق مطلق نیست. در حالی که امکان حقوقی برای استانی که شما در آن منتخب اقامت دائم شدید وجود دارد تا از IRCC بخواهد که وضعیت PR شما را به دلیل سوء تفسیر ابطال کند (استدلال می کند که شما قصد خود را برای ماندن در استان نادرست نشان داده اید) ، در عمل این امر بسیار بعید است چراکه قانون در این نکته بسیار مبهم و باز به تفسیر است.

در واقع استان ها شما را برای اقامت دائم در آن استان انتخاب می کنند چراکه می خواهند شما با کار و سکونت در آن استان موجب رونق اقتصادی شوید. درحالی که آنها این امکان قانونی را دارند که اگر در نهایت از استان خارج شوید ، باعث ابطال حق اقامت دائم شما شوند اما درعمل احتمال موفقیت آنها بسیار پایین خواهد بود.

آیا حداقل های مورد نیاز در PNP هایی که داشتن شریک در آنها مجاز است، بین شرکا تقسیم می شود؟

خیر. در آن دسته از PNP ها که متقاضی می تواند با یک شریک اقدام نماید، هر یک از آنها می بایست حداقل های مورد نیاز را فراهم کنند. برای مثال ، در انتاریو و در صورت داشتن شریک برای کسب و کاری در GTA ، هر یک از شرکا می بایست به تنهایی مبلغ 600 هزار دلار سرمایه گذاری کرده تا کل مبلغ سرمایه گذاری برابر با 1.2 میلیون دلار شود. 

منظور از صلاحیت کسب و کار در برنامه های PNP چیست؟

برنامه های PNP بر اساس نیاز های اقتصادی استان تعریف و اجرا می شوند و در نتیجه کسب و کار های پیشنهادی تحت این برنامه ها می بایست دارای صلاحیت های لازم در هر استان باشند. اما در عمل، تعریف این نیاز ها در اکثر استان ها هنوز نتوانسته دقیق و ایجابی شود. در نتیجه اکثر برنامه های PNP دارای دستورالعمل مشخصی برای نوع و زمینه کسب و کار هایی که مورد قبول آن استان نیستند می باشند.  برای مثال، انتاریو به شما اجازه نمی دهد که در GTA فرانچایز بخرید، یا نمی توانید یک تجارت توسعه املاک و مستغلات را در بریتیش کلمبیا شروع کنید ، یا نمی توانید در منیتوبا یک bed & breakfast بخرید. بنابراین بسیار مهم است که در مورد صلاحیت های لازم برای کسب و کار تحت برنامه های PNP مشورت تخصصی بگیرید. 

منظور از مدیریت فعالانه چیست؟

ایجاد رونق اقتصادی اصلی ترین محرک برای ابقای برنامه های استانی است. دولت های استانی و دولت فدرال در طی سالها تجربه با شروط و پیش نیاز های مختلف به این نتیجه رسیدند که عدم وجود شرط مدیریت فعال و حضور فیزیکی متقاضی (در زمان ویزای کار) در استان، و کسب و کار مورد نظر موجب سو استفاده از برنامه های PNP می شود. به این معنی که هدف اصلی متقاضی در چنین شرایطی به جای سعی و تلاش برای موفقیت کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی در استان، صرفا تبدیل به اخذ اقامت دائم می شود.  در نتیجه، امروز تمامی برنامه های استانی به وضوح متقاضی را ملزم به مدیریت فعالانه و روزانه کسب و کار و همچنین حضور فیزیکی می نمایند. تعریف مدیریت فعالانه و روزانه، و همچنین حداقل حضور فیزیکی، در برنامه های مختلف تا حدودی متفاوت است اما منظور نهایی آن است که ایجاد کننده کسب و کار می بایست به صورت فعال و روازنه آن کسب و کار را مدیریت نماید. 

برنامه های استانی امتیاز-محور چطور کار می کنند؟

بسیاری از استان های پرجمعیت که دارای تقاضای بالا برای مهاجرت هستند(مثل انتاریو و بیریتیش کلمبیا) برای ارزیابی متقاضیان از سیستم های امتیاز دهی استفاده می کنند. در این سیستم، علی رقم حداقال های اعلام شده، کسانی در استان انتخاب می شوند که بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند. در نتیجه در این استان ها بهره مندی از حداقل های مورد نیاز لزوما منجر به انتخاب شدن توسط استان نمی شود و متقاضیان معمولا می بایست با کمترین شروط فاصله چشمگیری داشته باشند تا احتمال انتخاب شدن آنها در زمانی کوتاه میسر شود. 

در مقابل نیز برخی دیگر از استان ها که دارای تقاضای زیادی برای مهاجرت نمی باشند، از سیستم امتیاز بندی استفاده نکرده و  لذا متقاضی با داشتن شرایط حداقلی می تواند در آن استان به Nomination دست پیدا کند.   

برای دریافت اقامت دائم از طریق برنامه های PNP چقدر زمان لازم است؟

در حالی که نمی توان زمان مشخصی را برای رسیدن به PR از طریق این برنامه ها تعیین کرد اما می توان به صورت کلی  این زمانبندی را  به سه مرحله تفکیک کرد:

زمان لازم برای تکمیل درخواست

این بخش در عمل طولانی ترین بخش از این برنامه است چراکه در این مرحله متقاضی می بایست کسب و کار مورد نظر خود را برای ایجاد و یا خرید مشخص کند، طرح تجاری و برنامه ریزی های لازم را انجام داده و آنها را مدون نماید، در صورت لزوم به استان مورد نظر سفر نموده و تحقیقات میدانی را تکمیل کند، بسته به برنامه و استان مورد نظر، مدارک و مستندات خود برای راستی آزمایی را ارسال نماید و …

در نتیجه این زمان بندی تابع مستقیمی از شرایط خاص متقاضی بوده و می تواند از چند ماه تا چند سال هم طول بکشد  

زمان دریافت پاسخ از استان

این زمانبندی کاملا وابسته به استان مورد نظر بوده و از زمان ثبت درخواست تا دریافت پاسخ محاسبه می شود. این زمان بسته به استان و برنامه می تواند از 4 ماه تا 12 ماه به طول بیانجامد 

زمان بندی دریافت اقامت دائم

دریافت اقامت دائم مشروط به دریافت Nomination از استان بوده که آن نیز مشروط به انجام تعهدات متقاضی در زمانی است که در توافقنامه عملکرد تجاری مشخص شده است. این زمان بسته به استان، برنامه و کسب و کار متقاضی می تواند از 20 تا 30 ماه متغیر باشد.

چطور می توانم برای مهاجرت تجاری از خدمات SILAW بهره مند شوم؟

استفاده از خدمات حرفه ای ما معمولا با “ارزیابی تقدیمی مهاجرت تجاری” شروع می شود. هدف از این ارزیابی ارائه راهکارها و استراتژی هایی است که برای نیاز ها و انتظارات منحصر به فرد شما تعریف و طراحی شده اند. نتایج این ارزیابی در یک جلسه مشاوره رایگان با شما تشریک خواهد شد. در آن جلسه همچنین در خواهیم یافت که آیا SILAW می تواند برای نیاز ها و انتظارات شما گزینه مناسبی باشد. اگر این تفاهم برای ایجاد یک رابطه حرفه ای به دست آید، برای شما قرارداد وکالت (Retainer Agreement) تنظیم و ارسال می شود. کار ما بعد از انعقاد قرارداد شروع خواهد شد.    

Retainer چیست؟

بسته به اینکه چطور از این واژه استفاده کنید، معنی آن یکی از دو مورد زیر خواهد بود:

مبلغی که به یک وکیل بر اساس قراداد وکالت و برای هزینه های آتی خدمات حقوقی پرداخت می شود. (در اصطلاح Retainer Fee)

یا

قراردادی کتبی بین وکیل و موکل که اساس رابطه وکیل-موکل را شکل می دهد. (در اصطلاح Retainer Agreement یا قرارداد وکالت)  

از ازریابی تقدیمی مهاجرت تجاری چه انتظاری می توانم داشته باشم؟

برنامه های مهاجرت تجاری کانادا متنوع، متعدد و پیچیده هستند و درک کامل آنها برای تصمیم سازی نیازمند تخصص های تجاری و حقوقی است. در نتیجه SILAW به منظور تسهیل تصمیم گیری برای موکلین، این ارزیابی را به صورت تقدیمی (رایگان) ارائه می نماید. 

این ارزیابی تخصصی که بر اساس اطلاعات کسب شده از شما و طی چند مرحله انجام می شود، تعیین خواهد کرد که شما برای کدامین برنامه های مهاجرت تجاری واجد شرایط هستید. نتیجه این ارزیابی به همراه موضوعات دیگر در جلسه مشاوره تقدیمی با شما در میان گذاشته خواهد شد. 

از جلسه مشاوره تقدیمی چه انتظاری می توانم داشته باشم؟

لطفا توجه داشته باشید که برای خدمات مهاجرت تجاری، جلسه مشاوره تقدیمی فقط زمانی برنامه ریزی می شود که شما پرسشنامه های مهاجرت تجاری را تکمیل و ارسال کرده باشید.

جلسه مشاوره تقدیمی (رایگان) یک جلسه نیم ساعته حضوری و یا از راه دور با یکی از وکلای SILAW خواهد بود. در این جلسه ضمن بررسی نتایج ارزیابی مهاجرت تجاری، راجع به نیاز ها و انتظارات شما بحث شده تا مشخص شود که آیا SILAW برای شما گزینه مناسبی خواهد بود یا خیر. هدف از این جلسه امکان سنجی خدمت رسانی SILAW به شما، با توجه به نیاز ها و انتظاراتتان خواهد بود.

توجه داشته باشید که این جلسه نه برای شما و نه برای ما تعهدی ایجاد نخواهد کرد. این جلسه به هیچ وجه و به تنهایی موجب ایجاد رابطه وکیل-موکل بین شما و SILAW نخواهد شد

ساختار دستمزد حرفه ای در SILAW به چه صورتی است؟

بدیهی است که به دلیل تفاوت ها، پیچیدگی ها و نیاز های هر موکل و پرونده، نمی توان یک دستمزد مشخص را برای همگان از پیش تعیین نمود. اما برای هر موکل، و بسته به نیاز های مشخص و معین پرونده، سعی همواره بر این است که میزان دستمزد از پیش تعیین شده و در قالب Flat-Fee (دستمزد ثابت) به موکل اعلام شود. این رویکرد که با ایجاد شفافیت و قطعیت، چشم انداز مالی را برای موکل روشن می نماید، در همه ی پرونده ها میسر نیست. لذا برای پرونده هایی که به دلیل متغیر های فراوان، ارائه ی خدمات در قالب Flat-Fee مقدور نباشد، ارائه خدمات به صورت Hourly-Rate (دستمزد ساعتی) به موکلین ارائه می شود. 

سیاست سازمانی SILAW ایجاد شفافیت و قطعیت برای موکلین در تمامی جنبه های ارائه ی خدمات است لذا همواره اولویت با استفاده از قالب Flat-Fee بوده و تنها در شرایطی که این قالب امکان پذیر نباشد، هزینه ها به صورت ساعتی اعلام خواهد شد. 

لازم به ذکر است که بر طبق دستورالعمل های کانون وکلای استان اونتاریو که SILAW تحت مجوز آن فعالیت می کند، تمامی هزینه های پرداختی موکلین برای خدمات ارائه نشده، ابتدا در Trust Account (حساب امانی) سپرده گذاری شده و بعد از ارائه خدمات و پس از ارسال صورت حساب برای موکل بر اساس Retainer Agreement(قرارداد وکالت)، به حساب شرکت واریز می گردد.

چرا باید به SILAW اعتماد کنم؟

دلایل بسیاری برای اعتماد به SILAW وجود دارد. بعضی از این دلایل را می توانید اینجا مطالعه کنید و برخی دیگر را اینجا. به علاوه SILAW یک شرکت حرفه ای حقوقی است که تحت مجوز های رسمی از دولت انتاریو و کانون وکلای این استان فعالیت می کند. در نتیجه SILAW موظف به رعایت تمامی قوانین حرفه ای و اخلاقی کانون وکلا بوده و می باشد. این قوانین را می توانید اینجا مطالعه نمایید.

اما بهترین شیوه پاسخ به این سوال این است که با ما تماس بگیرید و درعمل خودتان قضاوت کنید. 

پیشنهاد می کنیم برای قضاوت بهتر، قبل از تماس با ما با هر تعداد وکیلی که می توانید مشورت کنید تا مقایسه ارزش های SILAW و قضاوت راجع به توانایی های آن برای شما آسان تر شود. 

آیا شما نتیجه را تضمین می کنید؟

بر اساس قوانین کانون وکلای انتاریو که ما تحت آن فعالیت می کنیم، ارائه ساختار Contingency یا قرارداد نتیجه-محور، و تضمین نتیجه در پرونده های مهاجرتی امکان پذیر نیست. اما آنچه را که ما می توانیم و در واقع تضمین می کنیم ارائه بهترین خدمات حقوقی و مشاوره ای ممکن به موکلین است. 

ما همیشه و با صداقت پرونده شما را ارزیابی می کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را با شما در میان خواهیم گذاشت تا بتوانیم اهدافی منطقی و دست یافتنی برای شما تعریف نماییم. ما به خوبی توانایی های و ضعف های خود را می شناسیم و از بیان هیچکدام ابایی نداریم. 

بهتر است به عنوان جایگزینی برای ضمانت، به دنبال وکیلی باشید که با تخصص و تجربه بتواند بیشترین احتمال موفقیت را برای شما به همراه داشته باشد چراکه در مهاجرت، زندگی و آینده شما در میان است و استرداد مالی به هیچ وجه نمی تواند جبران کننده خسارت های احتمالی شما باشد. اشتباه و قصور در این زمینه می تواند تبعاتی جبران ناپذیر به همراه داشته باشد (مثلا ممنوعیت تقاضای موقت و دائم)، در نتیجه انتخاب درست وکیل در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. تا می توانید مشورت بگیرید تا بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.    

همین حالا فرآیند
ارزیابی مهاجرت تجاری
را شروع کنید!

سوالات خود را از ما بپرسید

منابع

https://silawpc.com/wp-content/uploads/2020/05/logo-small-white.png
واحد 1300 - پلاک 5255 خیابان یانگ، تورنتو، انتاریو
inquiry@silawpc.ca

ما را دنبال کنید:

SILAW Professional Corporation یک شرکت حرفه ای ثبت شده در انتاریو است که براساس ماده 61.0.1 از آیین نامه هفتم بخش دوم قانون انجمن حقوقی توسط کانون وکلای استان انتاریو دارای مجوز رسمی برای ارائه خدمات حقوقی و خدمات وابسته به آن می باشد.

https://silawpc.com/wp-content/uploads/2020/04/ontariolawsociety-2.png

کلیه حقوق متعلق به SILAW PC می باشد.